Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti
Forinel Trading SE – Divize Automation
pro prodej zboží a služeb:

1.1. Každá kupní smlouva (dále pouze „smlouva“), která bude uzavřena se společností  Forinel Trading SE –  Automation – Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, IČO: 02214181 jako prodávajícím (dále pouze „prodávající”), s libovolným obchodním partnerem jako kupujícím, či jiným odběratelem (dále pouze „kupující”), se bude řídit těmito obchodními podmínkami (dále rovněž „podmínky“) a to pokud nebude výslovně písemně ujednáno jinak.

1.2. Podmínky jsou vydávány v souladu s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, upravují základní podmínky kupních smluv na dodávku zboží a jsou závazné pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, pokud konkrétní kupní smlouva neobsahuje odchylná ujednání. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

2.1. Prodávající se smlouvou zavazuje dodat kupujícímu zboží podle specifikace ve smlouvě a s potřebnými doklady a certifikáty a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu stanoveným způsobem a ve sjednané měně a lhůtě splatnosti.

2.2. Prodávající se uzavřením smlouvy nezavazuje k instalaci zboží, jeho montáži, zabudování nebo poskytnutí jiných obdobných služeb.

3.1. Smlouva se uzavírá písemně a musí být podepsána osobou oprávněnou za kupujícího jednat. Písemná forma je dodržena, je-li oprávněnou osobou podepsaná smlouva doručena telefaxem, či elektronickou poštou (i jako příloha), prostřednictvím datové schránky, či datové zprávy s elektronickým podpisem. Písemná forma je zachována i tehdy, pokud prodávající opatří kupní smlouvu svým podpisem a tuto elektronickou poštou zašle kupujícímu, který takto podepsanou smlouvu opatří svým podpisem. Za kupní smlouvu se považuje i potvrzení konkrétní cenové nabídky.

4.1. Místem dodání zboží je místo určené ve smlouvě. Nebude-li místo dodání ve smlouvě přesně určeno, je místem dodání sídlo kupujícího.

4.2. Objednané zboží je oprávněn převzít od prodávajícího, nebo jím zajištěného dopravce pouze kupující (osobou oprávněnou za kupujícího jednat) a je povinen převzetí zboží písemně potvrdit.

4.3. Prodávající je oprávněn pozastavit dodání zboží kupujícímu, pokud je kupující v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky prodávajícího za kupujícím do doby, než budou tyto pohledávky uhrazeny. Prodávající v tomto případě nebude v prodlení s dodáním zadrženého zboží. Lhůta dodání tohoto zboží začíná nově běžet od úhrady pohledávky prodávajícího, s jejímž zaplacením byl kupující v prodlení.

4.4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží. Je-li kupní cena zaplacena před dodáním zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží v okamžiku dodání zboží.

5.1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v měně, ve výši, ve lhůtě a způsobem sjednaným ve smlouvě.

5.2. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty.

5.3. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu zboží kupujícímu, poštovné, cena přepravních obalů, balné, poplatek za manipulaci, pojištění zboží v průběhu přepravy, či jiné další poplatky související s přepravními podmínkami. Veškeré tyto náklady nese kupující. Bude-li zboží dodáno na paletě, bude součástí balného cena za paletu a prodávající není povinen paletu odkoupit od kupujícího zpět.

5.4. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu, a to až do výše 100 % sjednané kupní ceny včetně DPH.

6.1. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy si strany sjednávají, že výše úroků z prodlení, které je kupující povinen prodávajícímu zaplatit, je 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plné výši.

6.2. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s úhradou jakékoli platby ve lhůtě delší než 10 dnů.

6.3. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s převzetím zboží ve lhůtě delší než 10 dnů.

6.4. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu také škodu, která mu tímto vznikne.

6.5. Kupující není oprávněn zadržet část nebo celou kupní cenu z důvodu jakýchkoli reklamací zboží, či z důvodu jakýchkoli pohledávek vůči prodávajícímu.

6.6. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím s okamžitou účinností  a to písemným oznámením kupujícímu. Odstoupení od smlouvy pro porušení povinností v dalších případech se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

7.1. Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednané lhůtě, pokud se na straně prodávajícího nevyskytnou nečekané skutečnosti, či překážky, jež nemohl rozumně předvídat. V takovém případě se termín prodlužuje o dobu trvání takovýchto nečekaných skutečností, či překážek. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli

ve sjednané lhůtě, a to i po částech a kupující je povinen takto dodané zboží převzít.

7.2. Zboží je dodáno kupujícímu v okamžiku, kdy si kupující zboží převzal od prodávajícího, nebo od dopravce zajištěného kupujícím. Pokud dopravu zboží organizuje kupující, je zboží kupujícímu dodáno jeho předáním prvnímu dopravci.

Dokladem o dodání zboží je obvykle dodací list, nebo jiný doklad (např. smlouva o přepravě, přepravní list, poštovní arch, faktura) prokazující, že zboží bylo dodáno kupujícímu, nebo dopravci k přepravě.

7.3. Nebezpečí vzniku nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud ji nezajišťuje.

7.4. V případě dodání zboží dopravcem je prodávající povinen označit zboží jako zásilku pro kupujícího.

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží, jež má zboží v okamžiku předání zboží kupujícímu.

8.2. Zjevné vady zboží je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů poté, kdy kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při první prohlídce zboží dle ust. § 427 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku.

8.3. Prodávající má právo volby nároku z vad zboží.

8.4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží ve lhůtě 12 měsíců od dodání zboží kupujícímu. Záruka se zejména nevztahuje na opotřebitelné části zboží a úkony kupujícího, např. nevhodnou či neoprávněnou manipulaci se zbožím, nebo jeho nevhodné skladování, použití, či obsluhu.

8.5. Prodávající i kupující jsou povinni učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby v souvislosti s uzavřením smlouvy nemohlo dojít ke vzniku škody, případně aby vzniklá škoda byla co nejmenší. Prodávající odpovídá kupujícímu výhradně za škodu skutečnou, která mu vznikne porušením povinností prodávajícího výslovně uvedených v těchto podmínkách, případně v uzavřené smlouvě a to za podmínek stanovených těmito podmínkami a v rozsahu krytém pojistnou smlouvou.

Prodávající je v případě vzniku jeho povinnosti nahradit kupujícímu škodu vzniklou v souvislosti s uzavřením smlouvy povinen hradit škodu do výše rovnající se pojistnému plnění poskytnutému z tohoto titulu pojišťovnou a kupující se zavazuje na prodávajícím vyšší částku náhrady škody nevymáhat.

Informaci o vzniku odpovědnosti prodávajícího za škodu je kupující povinen sdělit prodávajícímu nejpozději do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne, ve kterém se tuto informaci dozví. Prodávající nenese odpovědnost za škodu v případě, kdy se kupující odchýlí od pokynů prodávajícího, škodu utrpí třetí osoba v důsledku využití informací, nebo zboží poskytnutých/dodaného prodávajícím kupujícímu, anebo pokud kupující prodávajícímu neumožní ani pokusit se zabránit vzniku škody nebo omezit její rozsah.

8.6. Zaplacením smluvní pokuty, či jiné smluvní sankce hrazené prodávajícím kupujícímu zaniká nárok kupujícího na náhradu škody.

8.7. Prodávající neodpovídá za nepřímé, následné nebo náhodné škody a ztrátu zisku, ani za žádné škody, či ztráty vzniklé na základě kontraktů uzavřených mezi kupujícím a třetími osobami, není-li taková odpovědnost kryta pojištěním podle bodu 8. 5. těchto obchodních podmínek.

8.8. Prodávající dále neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem.

9.2. Práva, závazky a právní postavení účastníků kupní smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména obchodním zákoníkem. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího kupní smlouvou a/nebo podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.

9.3. Právní úkony, na základě kterých má dojít ke změně, zrušení či zániku závazkového vztahu z kupní smlouvy, vyžadují písemnou formu.

9.4. Odstoupením od kupní smlouvy nezanikají ustanovení o rozhodčím řízení, úrocích z prodlení a náhradě škody.

9.5. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být započtením pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu.

9.6. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

9.7. Písemnost zaslaná doporučenou zásilkou na adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě se považuje za doručenou, bez ohledu na skutečnost, zda bude adresátovi skutečně doručena. Účinky doručení nastávají dnem doručení zásilky adresátovi a to i v případě, že písemnost bude doručena osobě odlišné od adresáta. Nebude-li písemnost doručena vůbec, nastávají účinky doručení dnem uložení písemnosti na poště a to i v případě, kdy se adresát o uložení písemnosti na poště nedozví.

9.8. Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě práva vyplývající mu ze smlouvy, ani třetí osobě postoupit či zastavit pohledávku, kterou má za prodávajícím, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

9.9. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové adrese www.forinel-automation.eu

9.10. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 7. 2015.